Simrishamn - Tomelilla Järnväg - CTJ. Historia och lok översikt

Simrishamn - Tomelilla Järnväg

Den 27 kilometer långa Cimbrishamn - Tomelilla Jernväg, CTJ (senare Simrishamn - Tomelilla Järnväg) erhöll koncession den 24 mars 1882 och öppnades för allmän trafik den 16 december 1882. Banan var en av Skånes fem ångspårvägar, dvs. av ekonomiska skäl byggd som en oinhägnad järnväg med bl.a. klenare räls än normalt.
Byggkostnaden var 663 000 kronor och fordonen kostade 137 000 kronor vilket finansierades genom aktieteckningar av Simrishamns stad för 106 000 kronor och 11 socknar för 125 000 kronor samt ett obligationslån på 500 000 kronor. Inför öppnandet 1882 köpte CTJ ett ånglok från Nydqvist & Holm AB och två ångvagnar med drivenheten från Nydqvist & Holm AB och vagnen från Atlas AB. Ångvagnarna var av danska systemet Rowan som först användes på Gribskovbanen och Randers - Hadsund Jernbane i Danmark. Den första ångspårvägen i Skåne var Gärds Härads järnväg. Största tillåtna hastighet på banan var i många år blygsamma 25 km/t och de viktigaste godsvarorna på banan var jordbruksprodukter.

Från Simrishamn gick banan till Bjärsjö och därefter följde Jerrestad, Tommarp, Gärsnäs, Smedstorp, Lunnarp, Ullstorp fram till Tomelilla station på Ystad - Eslövs Järnväg (YEJ). Efter att järnvägen mellan Malmö och Tomelilla öppnades 1892 av Malmö - Tomelilla Järnväg (MöToJ) föreslogs gemensam förvaltning och i början av 1896 förvärvades CTJ av Malmö - Tomelilla Järnvägsaktiebolag. Samtidigt ändrades namnet på järnvägen till Malmö - Simrishamns Järnväg (MSJ). Bandelen Simrishamn - Tomelilla byggdes sedan om med kraftigare räls och grusades för att få samma tekniska standard som bandelen Malmö - Tomelilla.

Ur Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, åren 1881-1885, Kristianstads Län:
Den äfvenledes i förra berättelsen omförmälda, då förberedda anläggning af jernväg emellan Simrishamns stad och Tomelilla station å Ystad - Eslöfs-jernvägen har likaledes under perioden nått fullbordan och öppnades för allmän trafik den 12 december 1882. Den har en längd af 27 kilometer och genomlöper Simris, Jerrestads, Östra Tommarps, Stiby, Smedstorps, Östra Ingelstads, Qverrestads, Ullstorps och Tryde socknar samt har fem mellanstationer, nemligen Jerrestad, Tommarp, Gärsnäs, Smedstorp och Lunnarp. Anläggningskostnaden har uppgått till 800,000 kronor, deri inberäknadt 136,585 kronor för rörliga materielen. Aktieegare i bolaget äro: Simrishamns stad för 106,000 kronor samt Jerrestads, Tommarps, Simris, Nöbbelöfs, Vemnierlöfs och Stiby socknar i Jerrestads härad, Östra Herrestads, Ingelstads, Smedstorps och Qverrestads socknar i Ingelstads härad samt Rörums socken i Albo härad för tillsammans 126,500 kronor.

Ur Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, åren 1891-1895, Kristianstads Län:
Efter det fråga blifvit väckt om förening af ifrågavarande (Malmö-Tomelilla) jernväg med Simrishamn-Tomelilla jernväg under ett bolags förvaltning, i syfte att derigenom åstadkomma en ändamålsenligare drift af dessa jernvägar särskildt i så måtto, att genomgående tåg skulle kunna anordnas, samt från Simrishamn-Tomelilla jernvägsaktiebolag afgifvits anbud om försäljning af bolagets jernväg till Malmö-Tomelilla jernvägsaktiebolag under vilkor bland andra, att egarne af aktier i det förra bolaget skulle såsom liqvid för dem åtnöja sig med aktier i det senare bolaget till halfva beloppet, så har Malmö-Tomelilla jernvägsaktiebolag under sistlidet år beslutit att med godkännande af det gjorda anbudet inköpa Simrishamn-Tomelilla jernväg och ombygga den i enlighet med sin banas normalsektioner äfvensom sedermera förändra sin benämning till Malmö-Simrishamns jernvägsaktiebolag. Denna förening af jernvägarne under ett bolag har trädt i kraft vid innevarande års början, och har sedan dess verkstälts en omfattande ombyggnad af Simrishamnsbanan, hvilken till hela sin längd blifvit grusad och försedd med tyngre skenor, hvarjemte spårsystemet å bangårdarne betydligt utvidgats, två broar ombyggts och de öfriga förstärkts samt stängsel uppsatts utefter banlinien.

Ur Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens underdåniga Berättelse för Året
1882:
Under år 1882 har Eders Kongl. Maj:t i nåder behagat tilldela nedanstående jernvägar koncession, nämligen: Simrishamn - Tomelilla jernväg.
Arbetet å denna bananläggning, hvilken erhållit koncession och fastställelse af plan den 24 Mars 1882, har så skyndsamt fortskridit, att Styrelsen den 16 December samma år kunnat, på grund af inkommet besigtningsprotokoll, meddela tillstånd till öppnande af allmän person- och godstrafik.

1883:
Hela denna jernväg med dertill hörande inrättningar och rullande materiel har den 26 Oktober 1883 af Styrelsen blifvit godkänd på grund af inkommet afsyningsprotokoll. Största tåghastigheten har Styrelsen på samma gång medgifvit må på vissa vilkor under den tid, då full dager är rådande, för lätta persontåg uppgå till 25 km. i timmen.

1884:
Ekonomihus hafva uppförts vid Jerrestad och Tomarp, samt en kolgård anordnats vid Cimbrishamn och vid Bjersjömölla ett stickspår af 30 m. (100 fots) längd utlagts. Derjemte anskaffades en kombinerad första och tredje klassens vagn.

1894:
Vid Smedstorps station har inlagts ett sidospår af 190 m. längd.

1895:
Å banan hafva inlagts 3,000 syllar. Vid Ullstorps tegelbruk har inlagts ett sidospår af 36 m. längd.

Länkar:
Wikipedia
Järnväg.net
simrishamnsbanan.se
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
CTJ Vagn 1Vagn 1 Nohab1882Ångvagn. Omlittererades 1894 till CTJ 2. 1896 till MSJ 12.
CTJ Vagn 2Vagn 2 Nohab1882Ångvagn. Omlittererades 1894 till CTJ 3. 1896 till MSJ 13.
CTJ 11 Nohab1882CIMBRISHAMN. 1896 till MSJ 11.
CTJ 22 Hanomag1885JERRESTAD. Sålt 1896 till MöToJ 12.
CTJ 44
Motala1895INGELSTAD. Skrotat 1924.

Jag vill lägga till följande på denna sida: