Karlskrona - Växjö Järnväg - CWJ. Historia och lok översikt

Karlskrona - Växjö Järnväg

Redan 1845 hade von Rosen, som är känd som de svenska järnvägarnas fader, förordat en linje Linköping - Vimmerby - Kalmar - Karlskrona. Men då banan inte av regeringen togs med som stambana och enskilda medel ej kunde skaffas till byggandet av järnväg till Karlskrona, föll detta järnvägsprojekt. Växjö fick anslutning till Södra stambanan 1865 när Växjö - Alvesta Järnväg (WAJ) öppnades. Nästa steg blev att förbinda Växjö med Östersjöstäderna Kalmar och Karlskrona. Isynnerhet var behovet av en järnväg till den viktiga örlogsstaden Karlskrona av militära skäl stort.
Sent år 1871 kunde byggandet av en bana från Växjö via Emmaboda till Karlskrona med en grenbana från Emmaboda mot Kalmar börja. För att erhålla erforderliga statslån var kravet att banan skulle vara normalspårig vilket också blev fallet. I juni 1872 utgjorde arbetsstyrkan 1 893 man, fördelade på 140 arbetslag med var sin förman.

I augusti 1874 kunde Carlskrona - Wexiö Jernväg (CWJ) och Kalmar Jernväg (KJ) invigas av kungaparet Oscar II och drottning Sofia. Festtåget drogs av två lokomotiv, prydda med flaggor och blommor och bestod av en öppen och tre täckta kungliga vagnar samt dessutom tretton vanliga passagerarvagnar och slutligen en godsvagn. Alla stationer längs linjen var smyckade med blommor och grönt och alla var besökta av ett myller av folk från landsbygden.
Som dragkraft till den 114 km långa banan köpte CWJ 4 tanklok och 3 tenderlok, samtliga av engelsk tillverkning. För persontrafiken inköptes 21 person- och postvagnar samt för godstrafiken 139 godsvagnar.

Från Karlskrona station gick CWJ till Bergåsa hållplats och därefter följde Sunna hållplats, Gullberna hållplats, Vedeby hållplats, Torskors station, Bubbetorps hållplats, Östra Rödeby hållplats, Rödeby station, Kestorps hållplats, Spjudsbygd station, Bollasjö hållplats, Nävragöls station, Sillhövda hållplats, Holmsjö station, Saleboda station, Vissefjärda station, Linnefors hållplats, Emmaboda station, Moshults station, Gåsamåla hållplats, Skruvs station, Tjugosjö hållplats, Lessebo station, Hovmantorps station, Åryds station, Bille hållplats, Duvetorps hållplats och Växjö station.

Karlskrona fick något av en ny storhetstid, bland annat tack vare järnvägen och för de många transporterna till örlogsvarvet öppnades 1888 en 1,6 kilometer lång statsbana från CWJ:s station ned till varvet på sydsidan av Trossö. Banan byggdes i tunnel under Stortorget respektive Klockstapeln på Amiralitetstorget, kallades Flottans Varvs Järnväg eller Varvsbanen och trafikerades av CWJ. Från 1909 ingick Karlskrona - Växjö Järnväg i trafikförvaltningen Växjö Järnvägar tillsammans med bland andra Växjö - Alvesta Järnväg (WAJ) och från 1922 kom CWJ att sköta all trafik på WAJ.

På 1920-talet drabbades CWJ som så många andra järnvägar av den då rådande lågkonjunkturen och för att få ned driftskostnaderna planerades att införa motorvagnstrafik. En bensindriven motorvagn med stålkorg och plats för 66 passagerare inköptes 1926 från HAWA.
1930 fördjupades lågkonjunkturen vilket resulterade i att trafikinkomsterna sjönk år efter år. 1940 träffade bolagsstyrelsen en överenskommelse med Statens Järnvägar om försäljning av bolagets järnvägs- och bussrörelse till staten och den 1 juli 1941 övertog SJ Karlskrona - Växjö Järnväg.

Ur Nordisk familjebok 1910:
Karlskrona–Växjö järnväg (sign. C. W. J.), normalspårig (1,435 m.), 113,6 km. lång, tillhörig Karlskrona - Växjö järnvägsaktiebolag, är med 41 km. belägen inom Blekinge län, med 16,8 km. inom Kalmar län och med 55,8 km. inom Kronobergs län. Järnvägen sträcker sig från Karlskrona i nordlig riktning till Emmaboda, ändpunkten för Kalmar järnväg, och därifrån i nordvästlig riktning öfver Lessebo, från hvilken station den smalspåriga (0,6 m.) Kosta järnväg utgår, till Växjö. Genom den normalspåriga Växjö - Alfvesta järnväg står Karlskrona - Växjö järnväg i förbindelse med Södra stambanan och bildar tillsammans med denna och de likaledes normalspåriga Borås - Alfvesta och Göteborg - Borås järnvägar en viktig kommunikationsled mellan Karlskrona och Göteborg. Vid Karlskrona står den, ehuru ej direkt, i förbindelse med Mellersta Blekinge och Östra Blekinge järnvägar och i Växjö med Växjö - Tingsryds och Växjö - Klafreströms - Åsheda järnvägar, samtliga smalspåriga. Från Karlskrona station utgår en omkr. 2 km. lång, statsverket tillhörig, normalspårig järnväg till flottans varf därstädes. Karlskrona - Växjö järnväg, som öppnades för trafik 5 aug. 1874, har som bidrag utan återbetalningsskyldighet åtnjutit dels statsanslag af 1 100 000 kr., därest vissa villkor med hänsyn till banans begagnande för militära ändamål uppfylldes, dels extra statsanslag af 30 000 kr. för brobyggnad vid Hvita Krog, dels andra bidrag af tills. 570 080 kr. Vid 1908 års slut utgjorde bokförda byggnadskostnaden 6 261 692 kr., aktiekapitalet 801 400 kr. och reservfonden 219 433 kr. Järnvägsbolagets styrelse har sitt säte i Karlskrona.

- CWJ ånglok
- CWJ motorvagn

Länkar:
Historiskt.nu
Emmabodabanan.se
Jarnvag.net

Jag vill lägga till följande på denna sida: