Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg - BLHJ. Historia och lok översikt

Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg (Bjärredsbanan)

Bolaget Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg (BLHJ) bildades 1 juli 1918 när de båda av Lunds stad ägda enskilda järnvägarna Lund - Bjärreds Järnväg (LBJ) och Lund - Revinge Järnväg (LReJ) slagits ihop till en förvaltning.
Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg var troligen en av de mest olönsamma järnvägarna i Sverige. Mellan Lund och Bjärred förekom endast liten godstrafik medan persontrafiken, speciellt badresorna under sommaren, var stor. På sträckan Lund - Harlösa dominerade godstransporterna - främst sten och grus men även militärtransporter och betor.
Alla tåg på Bjärredsbanan vände vid Lund V. Det fanns således inga genomgående persontåg mellan de båda banorna. Med hjälp av växlingsrörelser kunde man föra över godsvagnar och annan rullande materiel från Lund V till Lund C fvb till Lund S och vice versa.
1939 hade Lunds stad tröttnat på att täcka de årliga förlusterna och 15 juni 1939 lades all trafik ned på sträckan Lund Västra - Bjärred samt Högevall och Hardeberga. Sträckan Lund – Hardeberga trafikerades dock av sten- och bettransporter fram till våren 1966, när spåret revs. Stationen Lund Ö på denna linje hade rivits redan 1949; huvudstationen, Lund S, står fortfarande kvar och används idag som fackföreningsexpedition. Lund-Bjärreds Järnvägs station, Lund V, revs 1948. Lokstallet användes som lagerbyggnad fram till 1962, då också det revs. På banvallen utefter en del av den upprivna järnvägen mellan Lund och Harlösa löper idag det så kallade Hardebergaspåret, en populär gång- och cykelväg. Mellan Södra Sandby och Revingeby följer väg 958 banvallen, varefter den sista delen in till Harlösa åter är cykelväg.

Ur Nordisk familjebok 1922:
Bjärred–Lund–Harlösa Järnväg (sign. B. L. H. J.), normalspårig (1,435 m.), 35,0 km. lång, omfattar dels den tidigare af Lund-Bjärreds spårvägs-a.-b. egda Lund-Bjärreds Järnväg och dels Lund-Refvinge-Harlösa Järnväg, förut egd af Lund-Refvinge Järnvägs-a.-b. (se d. o.). 1911 öfvertog Lunds stad nämnda två bolags tillgångar och skulder med undantag af resp. aktiekapital. Järnvägarna ifråga förvaltades under åren 1911-17 under benämningen Lund stads järnvägar af drätselkammaren i Lund, dock med bibehållande af särskild redovisning för hvardera järnvägen. Bansträckan Bjärred-Lund är fr. o. m. 26 maj 1916 elektrifierad. Fr. o. m. 1918 benämnas järnvägarna gemensamt Bjärred-Lund-Harlösa järnväg och redovisas såsom en järnväg, fortfarande egd och trafikerad af Lunds stad.

- BLHJ ånglok
- BLHJ motorlok

Länkar:
Historiskt.nu
Wikipedia
GC Rd2 1128SJ L 836Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: