Bantåg Nordic AB - Bantåg. Historia och lok översikt

Bantåg Nordic AB

2002:
Bantåg i Dalarna AB etableras i Skelleftehamn.

2004:
Railcare Group köper Bantåg. Företaget Bantåg Nordic AB ingår numera i Railcare Group. Företaget som har två lok blir i fortsättningen baserat i Skelleftehamn. En anställd och ett antal inhyrda förare jobbar i företaget. Tanken är att loken kommer att finnas för uthyrning samt att de ska kunna användas vid transporter av de egna spårbundna utrustningarna inom Railcare Group.

2006:
Bantåg Nordic AB har erhållit nytt trafikeringstillstånd av Järnvägsstyrelsen. Det är ett nytt, komplett tillstånd som gäller för godstransporter på svenska järnvägsnätet utan begränsningar (ej miljöfarligt gods). Som underlag för beslutet ligger en omfattande kvalitetsmanual där Bantåg har redovisat allt från företagets ekonomiska situation och administration till uppgifter om personal och teknisk utrustning.

2007:
Railcare Groups dotterbolag Bantåg Nordic AB som ingår i affärsenheten Transporter har övertagit lok och vagnar från det konkursdrabbade Nya Inlandsgods AB. Idag blev det klart att Bantåg övertar, tillsammans med två andra intressenter, sju lok och ett 140-tal vagnar från det konkursade Inlandsgods. Tillsammans med de andra intressenterna har Bantåg gjort en överenskommelse som innebär att Bantåg övertar fyra av de sju loken och hälften av vagnarna. Totalt kommer Bantåg efter övertagandet förfoga över nio lok och ett 80-tal vagnar.
– Tillskottet av lok och vagnar känns mycket bra. Det innebär att vi kan fortsätta expansionen av Bantåg. Vi bygger våra transportuppdrag med ett eget koncept som fallit väl ut och skapat efterfrågan på våra tjänster. Den här affären ger oss möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen, säger Affärsenhetschef Michael Marklund.

2007:
Railcare Groups affärsenhet Transporter vari dotterbolaget Bantåg Nordic AB ingår, har erhållit ett större kontrakt på transporter av timmer från Weda Skog. Beställningen omfattar transport av timmer i Mellan- och södra Sverige för Weda Skog AB. Kontraktsperioden börjar nu i september och sträcker sig till februari 2008. Ordervärdet uppgår till ca 8 Mkr. Weda Skog AB ägs av sågverkskoncernerna Moelven Timber och Hedin/Bergkvist till lika delar och har till uppgift är att förse ägarnas nio sågverk i Mellansverige med sågtimmer.
– Detta är en viktig beställning för Bantåg eftersom vi är relativt nya på marknaden. Vi har under våren investerat i lok och moderna timmervagnar. Bantåg är just nu inne i en tillväxtfas. Vi räknar just för stunden på ett antal intressanta upphandlingar av transporter, säger affärsenhetschef Michael Marklund.

2007:
I Railcare Groups affärsenhet Transporter ingår dotterbolaget Bantåg Nordic AB. Efter ett lyckat samarbete under 2007 har Bantåg Nordic AB ånyo fått förtroendet att genomföra ett större kontrakt på transporter av timmer från Weda Skog AB. Beställningen omfattar transport av timmer i Mellansverige för Weda Skog AB. Kontraktsperioden börjar i slutet av januari och sträcker sig till midsommar 2008. Ordervärdet uppgår till ca 6 Mkr. Weda Skog AB ägs av sågverkskoncernerna Moelven Timber och Hedin/Bergkvist till lika delar och har till uppgift är att förse ägarnas nio sågverk i Mellansverige med sågtimmer.
– Beställningen från Weda är en markering på att vi har fått förnyat förtroende som timmertransportör. Vi håller på att utveckla en egen projektmodell för transporter som vi tror mycket på. Vi tror också att järnvägstransporterna kommer att öka betydligt den närmaste tiden av ekonomiska skäl samt inte minst av miljöskäl. Varje timmertåg motsvarar 25 timmerbilar med släp. Säger affärsenhetschef Michael Marklund.

2008:
Bantåg Nordic AB, som ingår i Affärsenhet Transporter, har fått utökat trafikeringstillstånd av Järnvägsstyrelsen. Tillståndet bygger på ett nytt EU direktiv där licensen är Europaanpassad. Järnvägsstyrelsen har godkänt att Bantåg Nordic uppfyller kraven som järnvägsföretag. Tillståndet omfattar godstrafik exklusive farligt gods på Inlandsbanan, Öresundsförbindelsen samt järnvägsnät som förvaltas av staten med anslutande sidospår. Det nya är att tillståndet är uppdelat i 2 delar enligt ett EU direktiv. Del A är en licens som är europaanpassad. Det innebär att är man godkänd i Sverige så är man godkänd i övriga Europa. Del B är nationellt säkerhetsintyg för respektive land. Bantåg Nordic AB är det nionde godkända företaget av samtliga svenska tågoperatörer.
– Det utökade tillståndet ger en vidgad plattform för fler affärer. Detta innebär även att vi kan söka tillstånd att bedriva verksamhet i fler länder utanför Sverige om vi så önskar, säger affärsenhetschef Michael Marklund.

2008:
Railcare Groups två dotterbolag Railcare AB och Bantåg Nordic AB har tillsammans erhållit en större beställning. Företagen kommer att utföra omfattande arbeten vid spårbyte etapp 3 på sträckan Kiruna - Riksgränsen. Beställare och huvudentreprenör är Volkerweiss Nordic AB. Beställningen omfattar för Bantågs del transporter av slipers och uthyrning av lok. För Railcare handlar det om kabelscanning, kabelsänkning, kabelkorsningar och logistiktjänster. Kontraktet gäller för ett år med ytterligare ett år som option. Den totala ordersumman under det första året uppgår till tio milj kr. Volkerweiss Nordic AB är en relativt ny aktör på den svenska järnvägsmarknaden företaget startades 2006. Ägare är de två europeiska järnvägsjättarna VolkerRail bv (Holland) och Leonhard Weiss GmbH & Co KG (Tyskland).

2008:
Bantåg Nordic AB som ingår i Affärsenhet Transporter i Railcare Group byter namn till Railcare Tåg AB. I vår strategi att verka under ett varumärke byter vi namn till Railcare Tåg för att tydliggöra koncerntillhörigheter. Namnbytet träder i kraft omedelbart.

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
Bantåg T43 248T43 248Nohab1963Köpt 2006 från SJ T43 248. GM EMD 12-567C dieselmotor. ASEA LJB 76 banmotorer. Dieselelektrisk. Skelleftehamn 2006. Lackerad gul 2007. 2008 till RCT T43 248.
Bantåg T43 250T43 250Nohab1963Köpt 2007 från NR T43 250. 2008 till RCT T43 250.
Bantåg Z67 647Z67 647Nohab1957Köpt 2004 från Bergkvist-Insjön AB, Insjön (ex SJ Z67 647). Cummins KT1150L dieselmotor. Voith L102 dieselhydraulisk växel. Gul. I drift 2006. 2008 til RCT Z67 647.
Bantåg Ma 882Ma 882
ASEA1955Köpt 2007 från IGAB Ma 882. 6 st KJA 88 motorer på vardera 660 kW. Stålvagnkorg. Boggieavstånd 8,6 m. 2008 til RCT Ma 882.
Bantåg TMX 1015TMX 1015
Nohab1961Köpt 2003 från IBAB TMX 1015. GM 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 1,7 m. Lackerad gul dec. 2006. 2008 till RCT TMX 1015.
Bantåg TMX 1040TMX 1040Nohab1962Köpt 2006 från GM Gruppen, Norge (ex DSB MX 1040. GM 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 1,7 m. 2008 till RCT TMX 1040.
Bantåg TMY 1105TMY 1105Nohab1955Köpt 2007 från IGAB TMY 1105. GM 16-567B dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Lackerat gul 2008. 2008 till RCT TMY 1105.
Bantåg TMY 1150TMY 1150Nohab1965Köpt 2007 från IGAB TMY 1150. GM 16-567D dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. 2008 till RCT TMY 1150.
Bantåg TMY 1157TMY 1157
Nohab1965Köpt 2007 från IGAB TMY 1157. GM 16-567D dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. 2008 till RCT TMY 1157.


SJ Da 888

Jag vill lägga till följande på denna sida: